Radius SM50 Mobile Radio


Technical Specifications

VHF UHF
Frequency 136-156 MHz
150-170 MHz
450-470 MHz
470-490 MHz
Channels 2 2
Size 1.73" x 6.61" x 4.25" 1.73" x 6.61" x 4.25"
Weight 36 oz. 36 oz.
Power Output 10-25W
40W
10-25W
40W
Channel Spacing 12.5 or 20/25/30 kHz 12.5 or 20/25 kHz
Sensitivity (12 dB SINAD):
12.5 kHz .35µV .35µV
20/25/30 kHz
.30µV
.30µV
Audio Output 3W Internal Speaker 3W Internal Speaker